Artikel 1
Advocatenkantoor mr J.W. Spanjer (hierna: het kantoor) is een eenmanszaak die zich ten doel stelt om de praktijk van advocaat uit te oefenen, een en ander in de meest ruime zin.

Artikel 2
Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven aan het kantoor.

Artikel 3
Algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk en ondubbelzinnig van de hand gewezen.

Artikel 4
Opdrachten komen tot stand nadat het kantoor schriftelijk de opdracht heeft aanvaard en de opdrachtbevestiging van Opdrachtgever voor akkoord ondertekend heeft retour ontvangen dan wel een begin is gemaakt met de uitvoering van de opdracht. Wanneer Het Kantoor en Opdrachtgever overeen zijn gekomen dat voor aanvang van de opdracht een voorschotbetaling dient plaats te vinden, vangt Het Kantoor de werkzaamheden pas aan, nadat betaling van het voorschot heeft plaatsgevonden.

Artikel 5
Iedere aansprakelijkheid van Het Kantoor is beperkt tot het maximum bedrag dat in het desbetreffende geval onder zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het eigen risico dat het kantoor in verband met voormelde verzekering draagt. Indien Het Kantoor voor de schade als gevolg van die aansprakelijkheid geen aanspraak heeft onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het aan Het Kantoor in de desbetreffende zaak in het desbetreffende kalenderjaar aan Opdrachtgever gefactureerde en door Opdrachtgever betaalde bedrag.

Artikel 6
Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis of het nalaten waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Het Kantoor aansprakelijk is.

Artikel 7
Het Kantoor voert opdrachten uitsluitend uit ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden of aan de wijze waarop al dan niet uitvoering aan de opdracht is gegeven.

Artikel 8
Op de dienstverlening van Het Kantoor is de klachtenregeling van Het Kantoor van toepassing, waarvan op aanvraag een exemplaar zal worden toegezonden.

Artikel 9
Elke aan Het Kantoor gegeven opdracht houdt de bevoegdheid in om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van hulppersonen mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden. Het Kantoor zal bij de selectie en het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de Opdrachtgever en daarbij de nodige zorgvuldigheid betrachten. Het Kantoor is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen en/of onrechtmatige handelingen van deze hulppersonen, behoudens opzet of grove schuld van het Kantoor.

Artikel 10
De Opdrachtgever geeft Het Kantoor op voorhand toestemming om gegevens die voor derden van belang voor het uitvoeren van de opdracht c.q. ten behoeve van de belangenbehartiging van belang zijn aan hen te overleggen, voorzover zulks in overeenstemming is met de Advocatenwet en de Gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Artikel 11
De Opdrachtgever vrijwaart Het Kantoor tegen alle aansprakelijkheid jegens derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de Opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van het Kantoor

Artikel 12
Tenzij anders overeengekomen zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met jaarlijks door Het Kantoor vast te stellen uurtarieven. Opdrachtgever stemt er op voorhand mee in dat de uurtarieven jaarlijks kunnen worden aangepast zonder dat daarvoor een nieuwe opdrachtbevestiging benodigd is alsmede dat de onderhavige algemene voorwaarden onverkort van toepassing blijven. Het Kantoor onderzoekt altijd de mogelijkheid van gesubsidieerde rechtshulp.

Artikel 13
Door Het Kantoor ten behoeve van de Opdrachtgever betaalde verschotten zullen separaat in rekening worden gebracht. Ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals porti, telefoon- , fax- en kopieerkosten etc.) wordt een percentage van het honorarium in rekening gebracht, welk percentage jaarlijks zal worden vastgesteld. Opdrachtgever stemt er op voorhand mee in dat het percentage als bedoeld in onderhavig artikel jaarlijks kunnen worden aangepast zonder dat daarvoor een nieuwe opdrachtbevestiging benodigd is. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Artikel 14
De werkzaamheden, verschotten en kantoorkosten worden in beginsel maandelijks aan de Opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, waarna de declaraties direct opeisbaar zijn. Verrekening en opschorting door de Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk uitgesloten. De declaraties moeten zonder beroep op opschorting en/of verrekening door Opdrachtgever worden voldaan. Bij gebreke van tijdige betaling is Het Kantoor gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen. Tevens is de Opdrachtgever gehouden de kosten van invordering te vergoeden, waaronder een fixum van 15% van de hoofdsom ter zake van administratie- en incassokosten. Behoudens bijzondere omstandigheden en behoudens de Advocatenwet en de gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten heeft Het Kantoor het recht om bij niet betaling van de opeisbare declaratie(s) haar werkzaamheden op te schorten c.q. te staken, zonder dat zulks tot enige aansprakelijkheid leidt bij Het Kantoor

Artikel 15
Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele vervolgopdrachten.

Artikel 16
Op de tussen Het Kantoor en haar Opdrachtgever gesloten overeenkomsten, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele geschillen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Haarlem, Nederland.

Artikel 17
Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet alleen bedongen ten behoeve van Het Kantoor maar ook ten behoeve van alle natuurlijke personen (waaronder werknemers en hulppersonen) en rechtspersonen en bestuurders van rechtspersonen die direct of indirect op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege het Kantoor zijn betrokken.

Het Kantoor is gevestigd te Heemstede en ingeschreven in het handelsregister onder nummer. Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op de website van het kantoor : www.spanjeradvocaat.nl/algemene-voorwaarden.

KVK nummer 54436524
BTW nummer
Stichting derdengelden Trompenburg Advocaten NL96INGB0651347084